Hjärtligt välkommen till Medicinska Föreningens hemsida!

Medicinska Föreningen (MF) är en ideell och politiskt oberoende förening för studenterna på läkar-, biomedicinar- och logopedprogrammen vid Uppsala universitet. Föreningen är en paraplyorganisation som fungerar som en koordinerande länk mellan flertalet föreningar inom den medicinska fakulteten.

Medicinska Föreningens huvudsakliga uppgifter är att verka för ett ökat samarbete mellan de ingående föreningarna, ansvara för de av Akademiska sjukhuset utlånade lokalerna vid Medicinarcentrum (MedC) samt den verksamhet som bedrivs där. Föreningen för i dessa frågor studenternas talan gentemot medicinska fakulteten vid Uppsala universitet. I Medicinska Föreningen finns idag 10 aktiva medlemsföreningar, vilka alla är representerade här på hemsidan. I Medicinska Föreningen ingår även några passiva föreningar. En förening räknas som passiv om den är formellt invald i Medicinska Föreningen men ej närvarat på tre på varandra följande styrelsemöten. Föreningen förlorar då sin rösträtt och sin rätt att utnyttja MedC för sin föreningsaktivitet. Detta återfås dock så fort som föreningen åter blir aktiv. De föreningar som f.n. är passiva är läkarstudenternas manskör Fabrikören samt den kvinnliga motsvarigheten B-rösterna.

Medicinska Föreningens organisation

Styrelsen är Medicinska Föreningens verkställande organ. Styrelsen leds av en från föreningarna oberoende ordförande som till sin hjälp har en vice ordförande, en sekreterare samt en kassör. Dessa väljs på fullmäktigmöte som hålls i samband med föreningens årsmöte i februari. I styrelsen sitter även representanter från varje förening som ingår i Medicinska Föreningen.

Föreningens högste företrädare, beskyddare och främste hedersmedlem är inspektorn. Inspektorsämbetet har en lång tradition i Medicinska Föreningen. Inspektorsämbetet innehas sedan år 2014 Anders Magnusson, prof. emeritus och med. dr. vid institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap.

MF: s ordförande nås på mailadress ordf@mfuppsala.se

Hemsidan

Intiativtagare till arbetet med den nya hemsidan och sedermera nu föreningens webmaster är ordförande emeritus 2009 Carl Johan Drott. Ett stort tack riktas också till de två personer som konstruerat själva sidan, föreningens varmaste tack ges därför till webutvecklarna Tobias Hellström och Oskar Fransson som byggt ”ramen för sidan”.