MF:s Presidium och ämbeten

Medicinska Föreningens Presidium verksamhetsåret 2024:

Presidium

 • Ordförande: Davoud Tavakolizadeh, läkarprogrammet termin 8
  Mail: ordf@mfuppsala.se
  Ansvarig för att föreningens verksamhet fortlöper, att stadgarna följs, att sammankalla styrelsemöten och årsmöten samt föreningens representation, både löpande och i samband med evenemang såsom exemplevis P3-gasquen, Medicinarbalen osv.
 • Vice ordförande: Lukas Fürst, läkarprogrammet termin 4
  Mail: vordf@mfuppsala.se
  Bistår ordföranden i dennes uppgifter och är även ansvarig för MF:s engagemang i läkarprogrammets mottagningsverksamhet. Har även ansvar för försäljning och administration av profilmaterial.
 • Kassör: Nils Olofsson, läkarprogrammet termin 2
  Mail: kassor@mfuppsala.se
  Ansvarig för föreningens ekonomi och löpande administration av föreningens ekonomiska verksamhet. Kassören ansvarar även för att presentera resultatet av aktuellt verksamhetsår vid varje årsmöte samt att lägga fram ett budgetförslag för kommande verksamhetsår. I övrigt bistår kassören styrelsen i dess löpande arbete.
 • Sekreterare: Emma Davidsson, läkarprogrammet termin 8
  Mail: sekr@mfuppsala.se
  Sekreteraren protokollför varje styrelse- och årsmöte. Sekreteraren bistår i övrigt styrelsen i dess löpande arbete.
 • Socialt ansvarig: Sofia Strömholm, läkarprogrammet termin 4
  Mail: socialtansvarig@mfuppsala.se
  Har som uppgift att samarbeta med presidiet under mottagningen och andra sociala evenemang för att se till att allt fungerar och att riktlinjer följs. Har även ansvar för frågor rörande uppdatering och redigering av hemsidan och andra webbtjänster.
 • Lokalansvarig: Adam Jakobsson, läkarprogrammet termin 6
  Mail: lokalansvarig@mfuppsala.se
  Ansvarar för MedC. Har som uppgift att sköta bokningar av MedC och bidra med idéer för att förbättra MedC.

I styrelsen ingår även 1 representant från vardera ingående förening (som syns uppe till höger) som också har rösträtt vid styrelse- och årsmöten. Generellt refereras ovanstående sex poster som MF:s presidium.

Ämbeten

Fanbärare: Allis Jakobsson och Sara Naser.
Fanbärarna deltar vid examensceremonierna vid varje terminsavslut.

Revisorer: Är två till antalet, varav den ena fylls av inspektorn (se nedan). Alexander Lundin valdes till revisor i samband med årsmötet i januari. Revisorerna granskar föreningens budget inför varje årsmöte.

Valberedning: Lotta Karlsson och Abdallah Almajni
Ansvarar för att rekrytera kandidater till nästkommande styrelse 2025.

Alumnkurator: Jon Wallner. Ansvarar för alumniföreningen vars syfte är att främja samhörigheten mellan nuvarande och tidigare läkarstudenter vid Uppsala universitet.

Inspektor

MF:s inspektors uppgift är att granska föreningen utifrån och att säkerställa att verksamheten fortlöper stadgeenligt. MF:s inspektor är sedan år 2024 Fredrik Ahlsson, Professor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Perinatal, neonatal och barnkardiologisk forskning.

Uppdaterad 2024-01-24