Medicinska Föreningens styrelse verksamhetsåret 2016:

Presidium

Ordförande: Adam Bergman, läkarprogrammet termin 8
Mail: ordf@mfuppsala.se
Ansvarig för att föreningens verksamhet fortlöper, att stadgarna följs, att sammankalla styrelsemöten och årsmöten samt föreningens representation, både löpande och i samband med evenemang såsom P3-gasquen.

Vice ordförande: Sofia Kühner, läkarprogrammet termin 8
Mail: vordf@mfuppsala.se
Bistår ordföranden i dennes uppgifter och är även ansvarig för MF:s engagemang i läkarprogrammets mottagningsverksamhet. Har även ansvar för frågor rörande MedC, uppdatering och redigering av hemsidan och andra webbtjänster samt försäljning och administration av profilmaterial.

Kassör: Jacob Schou, läkarprogrammet termin 5
Mail: kassor@mfuppsala.se
Ansvarig för föreningens ekonomi och löpande administration av föreningens ekonomiska verksamhet. Kassören ansvarar även för att presentera resultatet av aktuellt verksamhetsår vid varje årsmöte samt att lägga fram ett budgetförslag för kommande verksamhetsår. I övrigt bistår kassören styrelsen i dess löpande arbete.

Sekreterare: Sarah Båtelsson, läkarprogrammet termin 7
Mail: sekr@mfuppsala.se
Sekreteraren protokollför varje styrelse- och årsmöte. Sekreteraren bistår i övrigt styrelsen i dess löpande arbete.

I styrelsen ingår även 1 representant från vardera ingående förening (som syns uppe till höger) som också har rösträtt vid styrelse- och årsmöten. Generellt refereras ovanstående fyra poster som MF:s presidium.

 

Ämbeten

Socialt ansvarig: Ann Zarelius, läkarprogrammet termin 7. Har som uppgift att samarbeta med presidiet under mottagningen och andra sociala evenemang för att se till att allt fungerar och att riktlinjer följs. Detta är en ny post för verksamhetsåret 2016.

Lokalansvarig: Jesper Andersson, läkarprogrammet termin 8 Har som uppgift att sköta bokningar och koordinerar lokalvärdarnas arbete på MedC. Utöver detta ska den lokalansvariga bidra med idéer för att förbättra MedC och göra våra lokaler ännu bättre! Detta är en ny post för verksamhetsåret 2016.

Fanbärare: Isabella Linden, läkarprogrammet termin 10, och Alexander Rosenström, läkarprogrammet termin 6.
Fanbärarna deltar vid examensceremonierna vid varje terminsavslut.

Lokalvärdar: Jarl Nordling och Anton Ericsson Lokalvärdarnas uppgifter är att hålla efter MedC med allt vad det innebär. Dessa ämbeten är arvoderade.

Revisorer: Är två till antalet, varav den ena fylls av inspektorn (se nedan). Alexander Lundin valdes till revisor i samband med årsmötet i februari. Revisorerna granskar föreningens budget inför varje årsmöte.

 

Inspektor

MF:s inspektors uppgift är att granska föreningen utifrån och att säkerställa att verksamheten fortlöper stadgeenligt. MF:s inspektor är sedan år 2014 Anders Magnusson, prof. emeritus och med. dr. vid institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap.